บริการจดเครื่องหมายการค้า

4,950฿ จบไม่มีจ่ายเพิ่ม

จดเร็วใน 48 ชม.

ให้บริการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
โลโก้ แบรนด์ ยี่ห้อสินค้าของคุณ

เอกสารที่ท่านจะได้รับ 

เครื่องหมายการค้า
          หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543

หลังจากเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ราชการตรวจสอบและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนประมาณ 15-20 เดือนหลังจากยื่นจดทะเบียนแล้วคุ้มครองทันทีและสามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอหนังสือสำคัญการจดทะเบียน


ภายใน 15-20 เดือน หลังจากทางราชการตรวจสอบแล้ว

ได้ภายใน 1-2 วันหลังจดแจ้ง สามารถนำไปใช้แสดงตัวตนในการเปิดร้านกับ Lazada , Shopee. ได้เลย เอกสารมีผลคุ้มครองทันทีหลังจด

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
 
1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส  มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark)  คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน
ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า  หรือบริการนั้น  เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น


ประเภทของเครื่องหมายการค้า


การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมาย
          ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า มิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องนำเครื่องหมายการค้าที่คิดขึ้น  ไปทำการจดทะเบียนเสียก่อน  จึงจะได้รับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมาย

เตรียมข้อมูลดังนี้

บุคคลธรรมดา
1. ) สำเนาบัตรประชาชน
2. ) ภาพเครื่องหมายการค้า
3. ) รายการสินค้า/บริการ
4. ) หนังสือมอบอำนาจ(ทางเราจัดทำให้)

นิติบุคคล
1. ) รับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีบริษัท)
2. ) ภาพเครื่องหมายการค้า
3.) รายการสินค้า/บริการ
4. ) หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)

เอกสารที่ต้องเตรียม/ขั้นตอน

ขั้นตอน

1. ตรวจและจองชื่อบริษัท
2. เซ็นต์และรับเอกสาร
3. จดทะเบียน
4. ส่งเอกสารจดทะเบียนให้ลูกค้า

ได้รับใบจดแจ้ง

ภายใน 1-2 วัน

บริการออกแบบโลโก้ คลิก

บริการรับออกแบบโลโก้หากคุณยังไม่มีโลโก้

บริการออกแบบโลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย 5,999 THB

ให้บริการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ภายใน 48 ชม.


ให้บริการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ภายใน 48 ชม.

ถาม : ในระหว่างที่ยื่นคำขอจดทะเบียนหากมีผู้มาทำละเมิดเครื่องหมายการค้า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

ตอบ : กรณีเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน จะยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จึงไม่อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามหากเป็นในลักษณะของการ ลวงขาย หรือการเลียนรูปลอยประดิษฐ์ อาจฟ้องร้องดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาและเรียกค่าเสียหายกรณีละเมิดตามกฎหมายแพ่งได้ แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนได้แล้วจะถือว่าได้รับการจดทะเบียนนับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และหากมีผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของท่านตลอดมาตั้งแต่ขณะยังไม่ได้จดทะเบียนจนมีการจดทะเบียนได้แล้ว ท่านสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดย้อนหลังไปจนถึงวันที่เริ่มมีการละเมิดเครื่องหมายได้


คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ต้องการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ซึ่งอยู่ในจำพวกเดียวกันในคำขอเดิมได้หรือไม่

ตอบ : เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือที่ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้แล้ว จะไม่สามารถเพิ่มเติมจำนวนรายการสินค้าในคำขอดังกล่าวได้ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดให้กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียน แก้ไขรายการสินค้าโดยเพิ่มรายการสินค้าในคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ ซึ่งหากผู้ขอจดทะเบียนต้องการเพิ่มรายการสินค้า จะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นคำขอใหม่


ถาม : เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ถูกจำหน่ายไปแล้ว สามารถนำมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ได้หรือไม่

ตอบ : เครื่องหมายการค้าหรือบริการที่ถูกจำหน่ายไปแล้วสามารถนำมายื่นขอจดทะเบียนใหม่ได้ อย่างไรก็ตามผู้ขอจดทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของการพิจารณาถึงเหตุผลที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน หากเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ หากท่านนำมายื่นขอจดทะเบียนใหม่อาจจะไม่ได้รับการจดทะเบียนเช่นเดียวกัน นอกจากนี้หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกเพิกถอนทางทะเบียนเนื่องจากไม่มีการต่ออายุ หากท่านนำเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นมายื่นขอจดทะเบียน ท่านอาจถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมฟ้องร้องต่อศาลให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ หากว่าเจ้าของเดิมพิสูจน์ได้ว่ายังคงใช้เครื่องหมายการค้านั้นในการประกอบธุรกิจการค้ามาโดยตลอดแม้จะไม่ได้มีการต่ออายุ


จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


ชำระค่าบริการ

4,950 บาท

ขั้นตอน


1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
2. ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ / สาขา
3. วัตถุประสงค์ของบริษัท
4. ทุนจดทะเบียน
5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
6. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
7. จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อยางน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน
8. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
9. รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)
10. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
11. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

ออกแบบโลโก้จด อย.จดทะเบียนบริษัท

info.yukcute@gmail.com

02-430-0891

ทำตรายาง

หลังจากเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้ว ราชการตรวจสอบและออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนประมาณ 15-20 เดือนหลังจากยื่นจดทะเบียนแล้วคุ้มครองทันทีและสามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอหนังสือสำคัญการจดทะเบียน

ฟรีบริการ ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ของโลโก้ของคุณ เมื่อชำระค่าบริการค่าจดเครื่องหมายการค้ากับเรา
** คืนเงิน 100 % หากเครื่องหมายการค้าของคุณ ซ้ำหรือเหมือน หรือไม่สามารถจดได้ **

ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้า

บริการจดเครื่องหมายการค้า

4,950฿ จบ! ไม่มีจ่ายเพิ่ม

จดเร็วใน 48 ชม.